Regulamin sklepu internetowego PROVITA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego provitasklep.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.provitasklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy provitasklep.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. provitasklep.pl – przedsiębiorcę wymienionego w pkt. II. 3 Regulaminu:

11. dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przypadających w tym czasie świąt państwowych,

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.provitasklep.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy provitasklep.pl, działający pod adresem www.provitasklep.pl, prowadzony jest przez

NZOZ PROVITA J. Słobodzian, W. Słobodzian

Spółka Komandytowa

ul. Grunwaldzka 7a

59-700 Bolesławiec

NIP: 612-189-79-70, REGON: 021366354, KRS: 0000366589,

e-mail:info@provitasklep.pl, tel.: 794 709 635

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet, Połączenie z siecią Internet, Posiadanie przeglądarki internetowej, Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail).

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa provitasklep.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.provitasklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

provitasklep.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez provitasklep.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię provitasklep.pl.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, provitasklep.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla provitasklep.pl,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.provitasklep.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z provitasklep.pl. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

V. Realizacja zamówienia

1. Sklep dołoży wszelkich możliwych starań o jak najszybszą realizację zamówienia.

2. Na czas realizacji zamówienia składa się: realizacja zamówienia przez obsługę i czas na doręczenie przesyłki,

3. Realizacja zmówienia, z zastrzeżeniem pkt.4, następuje:

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) - w terminie od 2 dni roboczych do 5 dni roboczych, licząc od dnia uznania rachunku bankowego provitasklep.pl całością kosztów zamówienia, tj. ceny wraz z kosztami dostawy;

- w przypadku płatności „za pobraniem” – w terminie od 2 dni roboczych do 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia, którego złożenie zostało potwierdzone wiadomością e-mail, o której mowa w pkt. IV 6;

- w przypadku płatności w systemie Dotpay – w terminie od 2 dni roboczych do 5 dni roboczych, licząc od dnia uznania kwoty na koncie bankowym Dotpay;

- Towary oznaczone na stronie Sklepu adnotacja „Towar na zamówienie” dostarczane są w terminach ustalanych z klientem indywidualnie;

5. Zamówione towary są dostarczane zamawiającemu zgodnie z danymi w zamówieniu.

6. Konsultacje dotyczące zamówienia można prowadzić w godzinach 8:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku.

7. Dostawy będą realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej lub Paczkomatów InPost.

8. Koszty dostawy wynoszą:

- Paczkomat InPost – 9,90 zł

- przesyłka kurierska Siódemka - przedpłata 16,50zł

- przesyłka kureirska Siódemka – pobranie 21,50zł

- paczka priorytetowa przedpłata do 5 kg – 19,00 zł

- paczka priorytetowa pobranie do 5 kg – 19,90 zł

- list polecony do 2 kg – 13,50 zł

VI. Ceny oraz metody i terminy płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług.

2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności obejmującej cenę oraz koszty dostawy:

- przelewem na rachunek bankowy provitasklep.pl: 85 1090 1939 0000 0001 2261 7147

- „za pobraniem” – płatność następuje gotówką przy odbiorze zamówionego towaru;

- płatnością w systemie Dotpay

Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia.

3. Klient dokonuje płatności ceny i kosztów dostawy:

- w przypadku płatności przelewem – w terminie poprzedzającym realizację zamówienia;

- w przypadku płatności „za pobraniem” - w momencie odbioru zamówionego towaru;

- w przypadku płatności w systemie Dotpay – w momencie dokonania zamówienia.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z provitasklep.pl bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym wszedł w posiadanie zamówionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówionego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć nam (NZOZ PROVITA J. Słobodzian, W. Słobodzian Sp. Komandytowa ul. Grunwaldzka 7a, 59-700 Bolesławiec, info@provitasklep.pl, oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w formie pisemnej na wskazany wyżej adres lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

Oświadczenie od odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr. 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy provitasklep.pl zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez provitasklep.pl ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez provitasklep.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu płatności provitasklep.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

provitasklep.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zamówiony towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie przez Klienta odesłany przed upływem terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  • w których przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  • w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat NZOZ PROVITA J. Słobodzian, W. Słobodzian Sp. Komandytowa, ul. Grunwaldzka 7a, 59-700 Bolesławiec, info@provitasklep.pl, tel: +48 794 709 635

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. provitasklep.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres: NZOZ PROVITA J. Słobodzian, W Słobodzian Sp. Komandytowa, Grunwaldzka 7a, 59-700 Bolesławiec, lub pocztą elektroniczną na adres: info@provitasklep.pl. provitasklep.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, o terminie rozpatrzenia reklamacji.

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji towar należy przesłać do provitasklep.pl wraz z opisem zgłaszanej wady.

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (np. kolor) nie stanowią podstawy reklamacji zakupionego towary.

5. provitasklep.pl nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją provitasklep.pl jako sprzedawcy. provitasklep.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. provitasklep.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić bikestacja.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać pisemnie na adres: NZOZ PROVITA J. Słobodzian, W. Słobodzian, Sp. Komandytowa, Grunwaldzka 7a, 59-700 Bolesławiec lub pocztą elektroniczną na adres: info@provitasklep.pl

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. provitasklep.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy provitasklep.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę provitasklep.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, stawy o prawach konsumenta , Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.