Reklamacje i zwroty

A. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z provitasklep.pl bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym wszedł w posiadanie zamówionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówionego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć nam (NZOZ PROVITA J. Słobodzian, W. Słobodzian Sp. Komandytowa ul. Grunwaldzka 7a, 59-700 Bolesławiec,info@provitasklep.pl, oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać w formie pisemnej na wskazany wyżej adres lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

Oświadczenie od odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr. 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe.

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy provitasklep.pl zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez provitasklep.pl ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez provitasklep.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu płatności provitasklep.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

provitasklep.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zamówiony towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie przez Klienta odesłany przed upływem terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  • w których przedmiotem zamówienia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  • w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

B. Reklamacje dotyczące Towarów

1. provitasklep.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres: NZOZ PROVITA J. Słobodzian, W Słobodzian Sp. Komandytowa, Grunwaldzka 7a, 59-700 Bolesławiec, lub pocztą elektroniczną na adres: info@provitasklep.pl. provitasklep.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, o terminie rozpatrzenia reklamacji.

3. W przypadku zgłoszenia reklamacji towar należy przesłać do provitasklep.pl wraz z opisem zgłaszanej wady.

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (np. kolor) nie stanowią podstawy reklamacji zakupionego towary.

5. provitasklep.pl nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją provitasklep.pl jako sprzedawcy. provitasklep.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się na karcie gwarancyjnej.

C. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. provitasklep.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu należy zgłaszać pisemnie na adres: NZOZ PROVITA J. Słobodzian, W. Słobodzian, Sp. Komandytowa, Grunwaldzka 7a, 59-700 Bolesławiec lub pocztą elektroniczną na adres: info@provitasklep.pl

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4. provitasklep.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Dokumenty do pobrania

  1. Druk zgłoszenia reklamacji
  2. Druk odstąpienia od umowy